Deze privacystatement is voor u van toepassing als u patiënt, cliënt en/of bezoeker bent bij Alrijne Zorggroep. Hierin kunt u lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, hoe wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens waarborgen en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Stichting Alrijne Zorggroep, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Simon Smitweg 1, 2352 GA Leiderdorp en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61802379, hierna aan te duiden als Alrijne Zorggroep.

Verwerkingsdoeleinden

Alrijne Zorggroep verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het leveren van optimale zorg van hoge kwaliteit. Meer specifiek verwerkt Alrijne Zorggroep uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. De instandhouding en ondersteuning van een adequate behandeling en zorgverlening aan patiënten/cliënten, waarvoor Alrijne Zorggroep een goede kwaliteit van zorg zoveel mogelijk waarborgt;
 2. Het borgen van (tijdige) communicatie met externe zorgverleners uit de zorgketen;
 3. Een adequate en doelmatige bedrijfsvoering;
 4. Onderwijs, met als doel het verhogen van de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering door kundig opgeleide medewerkers en zorgverleners;
 5. Het verbeteren van de zorg door bijvoorbeeld het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek of wetenschappelijk onderzoek;
 6. Sturing en verantwoording, met als doel verhoging van doelmatige bedrijfsvoering en financiële, beleidsmatige en procesverantwoording;
 7. Het behandelen van klachten en/of geschillen;
 8. Het beantwoorden van de door u gestelde vragen;
 9. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 10. Het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven;
 11. Het beveiligen van uw en onze eigendommen (denk hierbij aan cameratoezicht of bezoekersregistratie);
 12. In enkele gevallen (en alleen indien noodzakelijk): het waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening door middel van het gebruik van persoonsgegevens in testomgevingen;
 13. Het kunnen gebruiken van onze parkeervoorzieningen.

Om de optimale zorg aan u te verlenen en bovenstaande doelen te bereiken, verwerken wij uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om:  

 • Identificatiegegevens (BSN, Pasfoto's)
 • Contactgegevens (Naam, Adres, Woonplaats, e-mail)
 • Gezondheidsgegevens (medisch dossier)
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals hieronder beschreven
 • Gegevens m.b.t. familie en relaties
 • Beeld- en geluidmateriaal
 • Correspondentie
 • Logginggegevens
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Verblijfsstatus

Deze gegevens ontvangen wij rechtsreeks van u of worden verstrekt door derde partijen zoals bijvoorbeeld uw huisarts, andere zorgverleners, apotheek en verzekeraar.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Gegevens betreffende uw gezondheid, erfelijke gegevens (genetische gegevens), seksueel gedrag of seksuele gerichtheid worden slechts verwerkt voor zover dit noodzakelijk is, met het oog op een goede behandeling of verzorging van u als patiënt/cliënt/bezoeker van Alrijne Zorggroep.

Gegevens over uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging verwerken wij uitsluitend op uw eigen verzoek, in het kader van uw behandeling of verzorging binnen onze instelling.

Gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. Alle personen die binnen of ten behoeve van Alrijne Zorggroep werkzaam zijn, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerkingsactiviteit is altijd op één van onderstaande grondslagen gebaseerd:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG1);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Alrijne Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG), als goed hulpverlener of werkgever/opdrachtgever of om kwaliteit en veiligheid van onze zorg- en dienstverlening te waarborgen.

Informatie over gegevensverwerking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Het uitgangspunt daarbij is steeds dat Alrijne Zorggroep niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling van gegevens

Alrijne Zorggroep verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, u hier toestemming voor heeft gegeven, of als wij derden hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken. In voorkomend geval zijn dit de volgende instanties:

 • Uw huisarts
 • Uw Apotheker
 • De thuiszorg
 • Andere zorginstellingen
 • Zorgverzekeraar
 • Kwaliteitsinstituten
 • Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst (GGD)

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen, in opdracht van Alrijne Zorggroep, worden verwerkt buiten landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Als er verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt buiten de EER, stelt Alrijne Zorggoep vast dat er sprake is van een beschermingsniveau in lijn met de vereisten vanuit de AVG, waaronder het gebruik van de door de EU voorgeschreven Standard Contractual Clauses.

Geautomatiseerde besluitvorming

Alrijne Zorggroep maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Bewaartermijn

Alrijne Zorggroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven verwerkingsdoeleinden, tenzij het bewaren van deze gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht.  

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Alrijne Zorggroep neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We zorgen daarbij voor een passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en toegangscontrole. Alrijne Zorggroep verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Gebruik cookies

Op de website van Alrijne Zorggroep wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Als het om een cookie van de websites van Alrijne Zorggroep zelf gaat, dan kan de daarin opgeslagen informatie bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zie voor uitgebreide uitleg onze cookiestatement.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rij:

Recht op inzage

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.

Recht op rectificatie

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerkten te corrigeren of aan te vullen indien deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Alrijne Zorggroep de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriest". U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien Alrijne Zorggroep de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

U heeft het recht om de door u aan Alrijne Zorggroep verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst.

Het recht op dataportabiliteit geldt ook voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Een voorbeeld hiervan zijn gegevens die een pacemaker of een bloeddrukmeter genereert.

De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door u zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de behandelend arts op basis van de door u als patiënt/cliënt verstrekte gegevens vaststelt.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht alleen bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Alrijne Zorggroep en soortgelijke (‘direct marketing’) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op intrekken van toestemming           
Voor gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van uw rechten

Het uitoefenen van uw rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens die bovenaan deze privacyverklaring zijn opgenomen of door een mail te sturen naar functionarisgegevensbescherming@alrijne.nl.

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken, kan het zijn dat de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen, als wij dat noodzakelijk vinden, bij alle vragen en/of verzoeken om bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Individuele afweging bij ieder verzoek

Wij wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we toch aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Functionaris Gegevensbescherming

Alrijne Zorggroep heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert binnen Alrijne Zorggroep over de toepassing van de privacywetgeving.

De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U kunt contact opnemen met de FG via functionarisgegevensbescherming@alrijne.nl.

Klachten

Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens of door een mail te sturen naar de FG via functionarisgegevensbescherming@alrijne.nl. Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op de privacywetgeving (de Autoriteit Persoonsgegevens). U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen & contact

Het staat u uiteraard vrij om vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Alrijne Zorggroep. Als u vragen heeft over dit privacystatement, een beroep wilt doen op één van uw wettelijke privacyrechten of een klacht wilt indienen aangaande privacy, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@alrijne.nl

Mocht u onverhoopt een e-mail of post van Alrijne Zorggroep hebben ontvangen, die niet voor u was bestemd, neem dan contact op via info@alrijne.nl of bel naar 071 582 8282.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Alrijne Zorggroep.

Versie: januari 2023